Slider

Informacje o projekcie:

Projekt „Zawód – szef.” skierowany jest do 40 osób (24K, 16M) w wieku 30 lat i więcej:

 • zamieszkałych (zg. z KC) obszar województwa łódzkiego,
 • pozostających bez pracy – tj. osoby bezrobotne 50% (20 osób) i bierne zawodowo 50% (20 osób),
 • zamierzających rozpocząć prowadzenie dział. gospodarczej,
 • należących do co najmniej jednej z następujących grup:

– osoby w wieku powyżej 50 r.ż.,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do grup wymienionych wyżej (stanowić będą nie więcej niż 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie) z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gosp. lub prowadzące działalność na podst. odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (szczegółowe informacje w Regulaminie Rekrutacji).

Wsparcie w ramach Projektu:

Dla 40 uczestników:

 1. Szkolenie ABC Przedsiębiorczości.
 2. Indywidualne wsparcie doradcze eksperta ds. przedsiębiorczości

Dla 32 uczestników, których biznesplany zostaną wybrane do dofinansowanie, także:

 1. Jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalnie 23 050, 00 zł)
 2. Wsparcie pomostowe – finansowe  (maksymalnie 2 100,00 zł/m-c/uczestnika przez okres 12 m-cy, dla 32 uczestników)

Celem głównym projektu

jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie min. 32 Uczestnikom Projektu (19K,13M), pozostających bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo), w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego, w terminie 01.11.2019 – 31.08.2021.

Planowane efekty Projektu:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: 32 (19K/13M)
 2. Liczba o sób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie: 20 (12K/8M)
 3. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 32 (19K/13M)
 4. Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie: 40 (24K/16M)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 981 896,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 684 611,60 zł


filme xxx
xxx porn
xxx porn
xnxx
xnxx
xxx
xnxx