Do pobrania

W przypadku korzystania z dokumentów w wersji edytowalnej, przed złożeniem należy sprawdzić, czy w trakcie edycji formatowanie dokumentu nie uległo zmianie.
Dokumenty, których formatowanie istotnie różni się od oryginału nie będą akceptowane.

Dokumenty związane z rozliczeniem wsparcia:

Zestawienie_wykorzystania_wsparcia_finansowego_pomostowego (nowe) xlsx
Deklaracja sprzedawcy (sprzęt używany) (nowe)
Formularz wnioskowanych zmian w sposobie wykorzystania jednorazowej dotacji
Formularz wnioskowanych zmian w sposobie wykorzystania wsparcia pomostowego finansowego

Formularz wnioskowanych zmian w części opisowej biznesplanu

Dokumenty związane z zabezpieczeniem finansowym realizacji umów:

Weksel in blanco *
Deklaracja wekslowa *
Oświadczenie małżonki/małżonka *
Oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika o niepozostawaniu w związku małżeńskim *
Umowa poręczenia *
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Oświadczenie o numerze konta (dot. wypłaty jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego)

* Dokumenty wypełniane przy podpisaniu umowy o udzieleniu wsparcia finansowego.

Dokumenty związane z udziałem w projekcie:

Oświadczenie o zmianie numeru konta (dot. wypłaty stypendium szkoleniowego…)
Instrukcja dotycząca rozliczania kosztów opieki nad dzieckiem
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
Oświadczenie o kosztach dojazdu na szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”
Regulamin przyznawania wsparcia (II.2020)
Załącznik nr 1 – Biznesplan (wraz z załącznikiem) (wersja edytowalna)
Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej biznesplanu
Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej biznesplanu
Załącznik nr 4 – Formularz zmian w biznesplanie
Załącznik nr 5 – Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności

Dokumenty związane z rekrutacją:

Regulamin rekrutacji (wersja z dnia 14.05.2020)
Regulamin rekrutacji (wersja z dnia 22.04.2020)
Regulamin rekrutacji (wersja z dnia 10.12.2019)
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny (wersja edytowalna)
Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 – karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 4 – karta rozmowy rekrutacyjnej
Klauzula informacyjna dla kandydatów do projektu